BLOG

Chuyên mục blog tổng hợp đầy đủ các kiến thức SEO, Facebook Marketing, Youtube Merketing, TikTok Marketing,... kinh nghiệm, kỹ năng giúp bạn nâng cao khả năng SEO tổng thể cũng như thực hiện hiệu quả các chiến lược Marketing trực tuyến của mình.

5/5 - (1 bình chọn)

Dịch vụ Facebook

Tổng hợp dịch vụ Facebook tăng like, follow, comment...

Dịch vụ Instagram

Tổng hợp dịch vụ Instagram tăng like, follow, comment...

Dịch vụ TikTok

Tổng hợp dịch vụ TikTok tăng like, follow, comment...

Dịch vụ Youtube

Tổng hợp dịch vụ Youtube tăng like, follow, comment...

Facebook Marketing

Tổng hợp kiến thức về Facebook giúp kinh doanh bán hàng trên Facebook hiệu quả hơn

Instagram Marketing

Tổng hợp dịch vụ Instagram tăng like, follow, comment...

Tiktok Marketing

Tổng hợp dịch vụ Youtube tăng like, follow, comment...

Youtube Marketing

Tổng hợp kiến thức về Facebook giúp kinh doanh bán hàng trên Facebook hiệu quả hơn

Seeding Marketing

Tổng hợp dịch vụ TikTok tăng like, follow, comment...

Zalo Marketing

Tổng hợp dịch vụ Instagram tăng like, follow, comment...

Thủ thuật Facebook

Tổng hợp dịch vụ TikTok tăng like, follow, comment...

Dịch vụ Zalo

Tổng hợp dịch vụ Youtube tăng like, follow, comment...

Bài viết gần đây

var $arcuWidget;var zaloWidgetInterval;var tawkToInterval;var tawkToHideInterval;var skypeWidgetInterval;var lcpWidgetInterval;var closePopupTimeout;var lzWidgetInterval;var paldeskInterval;var arcuOptions;var hideCustomerChatInterval;var _arCuTimeOut=null;var arCuPromptClosed=false;var _arCuWelcomeTimeOut=null;var arCuMenuOpenedOnce=false;var arcuAppleItem=null;var arCuMessages=["Xin ch\u00e0o!","\u0110\u1ea1i c\u00f3 th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 b\u1ea1n v\u1ec1 d\u1ecbch v\u1ee5 g\u00ec kh\u00f4ng ?
\n","Vui l\u00f2ng s\u1eed d\u1ee5ng n\u00fat n\u00e0y
\nli\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi \u0110\u1ea1i!"];var arCuLoop=false;;var arCuCloseLastMessage=false;var arCuDelayFirst=2000;var arCuTypingTime=2000;var arCuMessageTime=4000;var arCuClosedCookie=0;var arcItems=[];window.addEventListener('load',function(){$arcuWidget=document.createElement('div');var body=document.getElementsByTagName('body')[0];$arcuWidget.id='arcontactus';if(document.getElementById('arcontactus')){document.getElementById('arcontactus').parentElement.removeChild(document.getElementById('arcontactus'));} body.appendChild($arcuWidget);arCuClosedCookie=arCuGetCookie('arcu-closed');$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.init',function(){$arcuWidget.classList.add('arcuAnimated');$arcuWidget.classList.add('flipInY');setTimeout(function(){$arcuWidget.classList.remove('flipInY');},1000);if(document.querySelector('#arcu-form-callback form')){document.querySelector('#arcu-form-callback form').append(contactUs.utils.DOMElementFromHTML(arCUVars._wpnonce));} if(document.querySelector('#arcu-form-email form')){document.querySelector('#arcu-form-email form').append(contactUs.utils.DOMElementFromHTML(arCUVars._wpnonce));} $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.successSendFormData',function(event){});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.successSendFormData',function(event){});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.errorSendFormData',function(event){if(event.detail.data&&event.detail.data.message){alert(event.detail.data.message);}});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.hideFrom',function(){clearTimeout(closePopupTimeout);});if(arCuClosedCookie){return false;} arCuShowMessages();});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.closeMenu',function(){arCuCreateCookie('arcumenu-closed',1,1);});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.openMenu',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;contactUs.hidePrompt();}});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.showFrom',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;contactUs.hidePrompt();}});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.showForm',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(!arCuPromptClosed){arCuPromptClosed=true;contactUs.hidePrompt();}});$arcuWidget.addEventListener('arcontactus.hidePrompt',function(){clearTimeout(_arCuTimeOut);if(arCuClosedCookie!="1"){arCuClosedCookie="1";arCuPromptClosed=true;arCuCreateCookie('arcu-closed',1,0);}});var arcItem={};arcItem.id='msg-item-1';arcItem.class='msg-item-facebook-messenger';arcItem.title="Messenger";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://m.me/m.letrongdai.vn';arcItem.color='#567AFF';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-4';arcItem.class='msg-item-telegram-plane';arcItem.title="Telegram";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://t.me/letrongdaivn';arcItem.color='#20AFDE';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-3';arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-zalo';arcItem.title="Zalo";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://zalo.me/daimarketer';arcItem.color='#378AE9';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-6';arcItem.class='msg-item-envelope';arcItem.title="Email us";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='mailto:[email protected]';arcItem.color='#FF643A';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-7';arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Hotline: 0832.523.523";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='tel:0832523523';arcItem.color='#3EB891';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-5';arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Hotline: 0764.8888.65";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='tel:0764888865';arcItem.color='#1C9CC5';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-8';arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-comment-dots-light';arcItem.title="Gửi tin nhắn SMS";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='sms:0832523523';arcItem.color='#5092E2';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-9';arcItem.onClick=function(e){e.preventDefault();contactUs.closeMenu();contactUs.showForm('callback');return false;} arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Yêu cầu gọi lại";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href=null;arcItem.color='#4EB625';arcItems.push(arcItem);arcuOptions={rootElementId:'arcontactus',credits:false,visible:true,wordpressPluginVersion:'2.2.6',online:true,buttonIcon:'',layout:'default',drag:true,mode:'regular',buttonIconUrl:'https://topseeding.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/img/msg.svg',showMenuHeader:false,menuHeaderText:"How would you like to contact us?",menuSubheaderText:"",showHeaderCloseBtn:false,headerCloseBtnBgColor:'#008749',headerCloseBtnColor:'#FFFFFF',itemsIconType:'non-rounded',align:'left',reCaptcha:false,reCaptchaKey:'',countdown:0,theme:'#004987',buttonText:"Liên hệ",buttonSize:'medium',buttonIconSize:16,menuSize:'normal',phonePlaceholder:'',callbackSubmitText:'',errorMessage:'',callProcessText:'',callSuccessText:'',callbackFormText:'',iconsAnimationSpeed:600,iconsAnimationPause:2000,items:arcItems,ajaxUrl:'https://topseeding.vn/wp-admin/admin-ajax.php',promptPosition:'top',popupAnimation:'fadeindown',style:'',itemsAnimation:'fromaside',menuStyle:'style-1',backdrop:true,forms:{callback:{id:'callback',header:{content:"Để lại số điện thoại của anh chị. Đại sẽ gọi lại sớm nhất!",layout:"text",},icon:'',success:"Đã gửi yêu cầu gọi lại! ",error:"Lỗi khi gửi yêu cầu gọi lại! Vui lòng thử lại!",action:'https://topseeding.vn/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:"submit",label:"Gửi",type:"submit",},],fields:{formId:{name:'formId',value:'callback',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_callback',type:'hidden'},name:{name:"name",enabled:true,required:false,type:"text",label:"Tên",placeholder:"Điền tên của bạn",values:[],value:"",},phone:{name:"phone",enabled:true,required:true,type:"tel",label:"Số điện thoại của bạn",placeholder:"Nhập số điện thoại của bạn",values:[],value:"",},noidung:{name:"noidung",enabled:true,required:false,type:"textarea",label:"Nội dung",placeholder:"Vui lòng nhập nội dung anh chị muốn Đại tư vấn hỗ trợ tại đây...",values:[],value:"",},}},email:{id:'email',header:{content:"Write a email to us!",layout:"text",},icon:'',success:"Email sent! We will contact you soon.",error:"Error sending email! Please try again!",action:'https://topseeding.vn/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:"submit",label:"Submit",type:"submit",},],fields:{formId:{name:'formId',value:'email',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_email',type:'hidden'},name:{name:"name",enabled:true,required:false,type:"text",label:"Your name",placeholder:"Enter your name",values:[],value:"",},email:{name:"email",enabled:true,required:true,type:"email",label:"Your email",placeholder:"Enter your email",values:[],value:"",},message:{name:"message",enabled:true,required:true,type:"textarea",label:"Your message",placeholder:"Enter your message",values:[],value:"",},gdpr:{name:"gdpr",enabled:true,required:true,type:"checkbox",label:"I accept GDPR rules",placeholder:"",values:[],value:"1",},}},}};contactUs.init(arcuOptions);})